Mapa strony | Kontakt

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dom Pomocy Społecznej w Kurowie przekazuje następujące informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:

DANE ADMINISTRATORA
Niepublicznym Zakładzie Rehabilitacji „ZDROWIE” s.c. ul Żytniej 80, 87-800 Włocławek adres e-mail: zdrowiesc.reh@wp.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Przemysław Tyczyński kontakt telefoniczny: 609796876 adres e-mail: inspektor@tyczynski.eu

CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzanie danych u Administratora następuje w celu realizacji zadań Domu wynikających z przepisów:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
 3. 3. Kodeks pracy oraz wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze,
 4. ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
 5. Innych, przepisów prawa, które regulują działanie Instytucji

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Administrator zapewnia właściwe zabezpieczenie techniczne i informatyczne pozyskanych danych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych pacjentów następuje na podstawie formularza wypełnionego przez pacjenta.
 2. Przetwarzanie danych może nastąpić również na podstawie zgody udzielonej przez osobę będącą opiekunem prawnym pacjenta.
 3. Przetwarzanie danych osobowych pracowników, zleceniobiorców, wykonawców, kontrahentów następuje na podstawie umów zawieranych przez firmę z osobami, których dane dotyczą. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na potrzeby umów (umów o pracę, zlecenie, dzieło itp.), podanie danych osobowych jest związane z ich zawarciem i realizacją. Zakres zbieranych danych wynika z przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, ustaw regulujących system emerytalno-rentowy oraz prawo podatkowe. Odmowa podania danych może uniemożliwić realizację obowiązków Administratora wobec ZUS, US, KRUS.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe pozyskane przez Administratora mogą być udostępniane:

 1. pracownikom na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,
 2. podmiotom zewnętrznym zajmującym się bieżącą obsługą w zakresie: specjalistycznej diagnozy medycznej, informatyki, obsługi finansowej
 3. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

OKRES, PRZEZ KTÓRY ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE
Dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do prawidłowego wykonania decyzji z punku widzenia przepisów prawa pracy, cywilnego oraz podatkowego. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający również z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe zbierane przez Administratora nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania